Pesca

La pesca esportiva és l’activitat esportiva relacionada amb l’àmbit de la pesca.1 Aquesta es realitza a nivell personal o en equip de persones per oci o competència. Hi ha diverses tècniques per realitzar-la i també hi ha competències que poden ser realitzades en rius, llacunes, vora del mar i mar obert.

Hi ha adaptació per a sords